A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2022- 2023 CỦA TRƯỜNG MẦM NON HƯƠNG LÂM

UBND HUYỆN HƯƠNG KHÊ

TRƯỜNG MN HƯƠNG LÂM

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số:  117   /QĐ-MNHL

      Hương Lâm, ngày   19 tháng 10  năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập ban kiểm tra nội bộ trường học

Năm học: 2022- 2023

 
  

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON HƯƠNG LÂM

                       Căn cứ Quyết định số 52/2020/TT-BGDĐT, ngày 31 tháng 12 năm 2020 của bộ giáo dục và đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non;

Căn cứ vào công văn số 774/PGDĐT, ngày 10 tháng 10 năm 2022 của phòng giáo dục và đào tạo về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2022 -  2023;

Căn cứ vào kế hoạch số 115/KH-TMN ngày 18 tháng 10 năm 2022 về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 của trường Mầm non Hương Lâm;

             Xét năng lực công tác và đạo đức của Cán bộ, công chức, viên chức:

           

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Thành lập thành lập ban kiểm tra nội bộ trường học gồm các ông bà có tên sau:

          1. Bà: Nguyễn Thị Hoa, Hiệu trưởng            - Trưởng ban

2. Bà: Hà Thị Thu Hòa, Phó Hiệu Trưởng    - Phó ban

          3. Bà: Đinh Thị Liên, Phó Hiệu trưởng         - Phó ban

4. Bà: Đinh Thị Hoa, Tổ phó chuyên môn    - Thư ký

5. Bà: Đinh Thị Nga, Tổ trưởng tổ 4 tuổi      - Thành viên

5. Bà: Trần Thị  Lan, Tổ trưởng tổ 5 tuổi      - Thành viên

6. Bà: Nguyễn Thị mùi, Tổ trưởng tổ 3 tuổi  - Thành viên

7. Bà: Nguyễn Thị Huế, kể toán                    - Thành viên

          8. Trần Thị Liêm, Tổ phó chuyên môn         - Thành viên

          9. Dương Thị Hợp, Tổ phó chuyên môn     - Thành viên

          Điều 2. Ban kiểm tra nội bộ có nhiệm vụ: Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra nội bộ đảm bảo tính công minh, khách quan, chất lượng và hiệu quả;

          Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban giám hiệu nhà trường các tổ chức, cá nhân liên quan và các bà có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

              

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu VP nhà trường.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Hoa


Tác giả: Trường Mầm non Hương Lâm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 11
Tháng 12 : 11