A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2022- 2023

 UBND HUYỆN HƯƠNG KHÊ              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG MN HƯƠNG LÂM                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

   

Số:   /KH- TrMN                                     Hương Lâm, ngày   tháng 9 năm 2022

                                      

KẾ HOẠCH

Kiểm tra nội bộ trường học năm học 2022-2023

 

Kế hoạch số 774/PGDĐT, ngày 10/10/2022 của phòng GD&ĐT Hương Khê về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2022-2023;

  Căn cứ vào kế hoạch số 115 /KH-TMN ngày 18 tháng 10 năm 2022 về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 của trường Mầm non Hương Lâm;

- Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường, địa phương. Trường MN Hương Lâm xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2022 - 2023 như sau,

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.

1. Thuận lợi:

- Nhà trường nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Phòng GD&ĐT, bộ phận chuyên môn mầm non Phòng giáo dục. Được sự quan tâm của Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hương Lâm.

Đội  ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trẻ đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm, yêu nghề, mến trẻ, có ý thức vươn lên trong chuyên môn, không ngừng học tập và hoàn thiện bản thân.

- Đội ngũ cán bộ, giáo viên nhân viên 100% đạt trình độ chuẩn trở lên.

- Nhà trường thực tốt công tác nuôi dưỡng và chăm sóc bảo vệ  sức khỏe, công tác phòng dịch bệnh cho trẻ, đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trong nhà trường.

- Số lượng giáo viên đảm bảo tỷ lệ 2 giáo viên/lớp.

- Nhà trường nhận được sự đồng thuận cao của cha mẹ học sinh trong việc chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ và cha mẹ học sinh gửi con tại trường ngày càng cao.

- Các thành viên trong trong ban kiểm tra nội bộ có lập trường tư tưởng vững vàng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng động nhiệt tình, yêu nghề, mến trẻ.

2. Khó khăn:

Là trường được đóng trên địa bàn vùng xa xã biên giới đời sống nhân dân nghèo nàn, chiểm tỷ lệ 2/3 học sinh theo đạo thiên chúa, nên ảnh hưởng không nhỏ đến tỷ lệ chuyên cần và ăn bán trú cho trẻ.

  Trường còn 2 điểm trường, điểm chính cách xa điểm lẻ 5 km nên việc quản lý cũng gặp nhiều khó khăn.

 Cơ sở vật chất mặc dầu được đầu tư trường đang xây nên thiếu 1 phòng học, 8 phòng khối hành chính quản trị, việc vận động tài trợ của các bậc phụ huynh có nhiều khó khăn, nên cũng ảnh hưởng rất lớn đến việc chăm sóc giáo dục trẻ.

II. MỤC TIÊU NHIỆM VỤ

- Công tác kiểm tra nội bộ trường học là một hoạt động quản lý thường xuyên của thủ trưởng đơn vị, là một yêu cầu tất yếu của quá trình đổi mới quản lý giáo dục hiện nay.

- Tăng cường công tác kiểm tra nhằm điều chỉnh những sai sót, hạn chế trong quá trình thực hiện quy định về chuyên môn nghiệp vụ; biến quá trình kiểm tra thành quá trình tự kiểm tra, tự đánh giá của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong việc thực hiện nhiệm vụ.

- Qua kiểm tra, đánh giá đúng thực trạng nhà trường; chỉ rõ những ưu, khuyết điểm của từng tổ, bộ phận, cá nhân; đôn đốc, thúc đẩy hoạt động dạy và học; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý.

- Củng cố và thiết lập trật tự, kỷ cương, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục trong trường học.

- Ban kiểm tra nội bộ của nhà trường thường xuyên theo dõi, xem xét, đánh giá toàn bộ các hoạt động giáo dục trong phạm vi nội bộ của nhà trường trên cơ sở kiểm tra đối chiếu với các quy định của Luật Giáo dục và các văn bản pháp quy hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo và Phòng Giáo dục và Đào tạo...

- Kiểm tra phải đảm bảo tính chính xác, khách quan, hiệu quả. Kết quả kiểm tra phải phản ánh đúng thực trạng về đối tượng kiểm tra, tránh định kiến, cả nể, làm qua loa, hình thức; kiểm tra được tổ chức thường xuyên, kịp thời, theo đúng kế hoạch.

- Tất cả các nội dung kiểm tra nội bộ điều được lập biên bản, có chữ ký của người kiểm tra và đối tượng được kiểm tra. Hồ sơ sổ sách về công tác kiểm tra được bảo quản, lưu giữ cẩn thận theo quy định.

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ:

  1. Kiểm tra hoạt động nhà trường

Quyết định, kế hoạch các hoạt động năm học, Phân chia các lớp, giáo viên phù hợp tình thực tế theo các độ tuổi.

Phân mảng phụ trách 2 đ/c phó hiệu trưởng phụ trách chung 2 điểm trường,

Hiệu phó 1 phụ trách chuyên môn 3 tổ chuyên môn hướng dẫn thực hiện các độ tuổi,

Hiệu phó 2 phụ trách mảng bán trú 2 điểm trường,

          2. Kiểm tra việc thực hiện dân chủ trong trường học

          Quán triệt, triển khai tiếp nhận văn bản chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền đến tận mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường, xây dựng kế  hoạch năm học, công tác BDTX, kế hoạch tổ chuyên môn, quy chế dân chủ, tổ chức thực hiện, phân công nhiệm vụ của từng thành viên phối hợp các đoàn thể tham gia thực hiện,

          Trách nhiệm người đúng đầu là hiệu trưởng, thực hiện dân chủ trong quản lý và điều hành, thực hiện các quy định, tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức. Mối quan hệ người đứng đầu cấp trên và cá nhân cấp dưới,

Trách nhiệm các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường thực hiện quy chế dân chủ,

Tổ chức đánh giá định kỳ, sơ kết, tổng kết, báo cáo đúng thời gian quy định,

3. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên (Kiểm tra toàn diện hoặc chuyên đề)

- Chỉ tiêu: Kiểm tra toàn diện 6/24 giáo viên = 25%.

Kiểm tra chuyên đề 24/24 tỷ lệ 100% số giáo viên thực hiện các chuyên đề lĩnh vực phát triển nhận thức; lĩnh vực phát triển ngôn ngữ; lĩnh vực phát triển thẩm mỹ; lĩnh vực phát triển thể chất.

- Biện pháp: Sử dụng đội ngũ tổ trưởng các tổ, giáo viên cốt cán tham gia kiểm tra (trong Ban kiểm tra nội bộ).

 

Danh sách giáo viên kiểm tra toàn diện

 

Thời gian

Họ và tên GV

Dạy lớp

Người kiểm tra

Nội dung được kiểm tra

11/2022

Phạm T Thanh Huyền

Nguyễn Thị Hằng

5 T E

3T B

Ban kiểm tra nội bộ

Kiểm tra hồ sơ, dự giờ, tổ

chức hoạt động một ngày của trẻ

 

 

12/2022

Trần Thị Liêm

Hoàng Thị Hiền

Trần Thị Thùy Dung

5 T C

4 T E

4 T B

Ban kiểm tra nội bộ

02/2022

Lê Thị Thu Sương

Đoàn Thị Minh Nguyệt

5 T D

4TC

Ban kiểm tra nội bộ

 

Danh sách giáo viên  kiểm tra các chuyên đề

 

Thời gian

 Tên chuyên đề

 Họ tên giáo viên

 Lớp dạy

 Người kiểm tra

Tháng 9 - 10/2022

5 lĩnh vực

Phạm Thị Hà

Dương Thị phượng

Trần Thị Thùy Dung

Lê Thị Thu Hà

Nguyễn Thị Hạnh

5 T A

5 T D

4 T B

5 T C

4 T E

Ban kiểm tra nội bộ

Tháng 10 - 11/2022

 

5 lĩnh vực

Hoàng Thị Hiền

Đoàn Thị Thuân

Đinh Thị Chức

Đinh Thị Sáng

Hồ Thị Thu Huyền

Nguyễn Thị Hằng

4 T E

4 T C

4 T A

5 T B

5 T E

3 T B

Ban kiểm tra nội bộ

Tháng 11 - 12/2022

 

5 lĩnh vực

Đinh Thị Nga

Hoàng Thị Huệ

Đinh Thị Hà

Dương Thị Hợp

5 T A

3 T A

3 T B

4 T D

Ban kiểm tra nội bộ

 Tháng 1 -2/2023

5 lĩnh vực

Đoàn T Minh Nguyệt

Trần Thị Lan

Nguyễn Thị Ái

Đinh Thị Hoa

4 T C

5 T B

3T A

4 T A

 

Ban kiểm tra nội bộ

Tháng 2 -3/2023

 

Nguyễn Thị Mùi

Ng Thị Phương Lan

Trần Thị Liêm

Phạm T Thanh Huyền

4 T B

4 T D

5 T C

5 T E

Ban kiểm tra nội bộ

Tháng 3

Kiểm tra công tác tài chính

Hồ sơ bán trú

Nguyễn Thị Huế

Kế toán

BGH

Ban TTND

 

2. Kiểm tra hoạt động của các tổ, nhóm chuyên môn

- Mục đích: Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của tổ, nhóm chuyên môn  theo Điều lệ trường mầm non. Tìm ra những điểm mạnh của từng tổ, để nhân rộng điển hình, chia sẻ kinh nghiệm cho các tổ khác học tập. Tìm ra những điểm yếu để rút kinh nghiệm và khắc phục.

- Chỉ tiêu: Kiểm tra 100% các tổ, nhóm chuyên môn

- Biện pháp: Lựa chọn những tổ trưởng (khác tổ kiểm tra), Ban giám hiệu trong Ban kiểm tra nội bộ.

3. Kiểm tra công tác quản lý của thủ trưởng đơn vị:

a. Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học

- Mục đích: Rà soát các nội dung trong kế hoạch có đảm bảo tính khả thi hay không, từ đó điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

- Chỉ tiêu: 100% các loại kế hoạch.

- Biện pháp: Huy động tối đa cán bộ quản lý kiểm tra.

b. Kiểm tra việc thực hiện công khai trong lĩnh vực giáo dục.

- Chỉ tiêu: 100% các nội dung phải thực hiện 3 công khai theo quy định.

- Biện pháp: Huy động tối đa cán bộ quản lý kiểm tra.

4. Kiểm tra hoạt động của tổ ghép văn phòng.

a. Kiểm tra tài chính, tài sản và công tác kế toán

- Mục đích: Rà soát việc xây dựng kế hoạch các khoản thu  khác và sử dụng các nguồn kinh phí do cha mẹ học sinh đóng góp, việc quyết toán thu-chi, quản lý và sử dụng tài sản cố định để tìm ra những điểm mạnh để phát huy, điểm yếu để điều chỉnh khắc phục.

- Chỉ tiêu: 100% các mức vận động các khoản vạn động khác theo quy định.

- Biện pháp: Huy động tối đa cán bộ quản lý kiểm tra, Ban TTND.

b. Kiểm tra bộ phận văn thư, hành chính (kiêm nhiệm)

- Mục đích: Rà soát việc xây dựng kế hoạch hoạt động, thực hiện hồ sơ sổ sách, các quy định về công tác kiêm văn thư hành chính... để điều chỉnh kịp thời.

- Chỉ tiêu: 100% các hồ sơ quản lý văn bản đi đến, lưu trữ.

- Biện pháp: Các thành viên trong Ban kiểm tra nội bộ.

c. Kiểm tra hoạt động của bộ phận y tế

- Mục đích: Rà soát việc xây dựng các kế hoạch, đồ dùng trang thiết bị y tế để tìm ra những điểm mạnh để phát huy, điểm yếu để điều chỉnh, bổ sung cho kịp thời.

- Chỉ tiêu: 100% các kế hoạch và đồ dùng thiết bị y tế.

- Biện pháp: Các thành viên trong Ban kiểm tra nội bộ

5. Kiểm tra công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng

- Mục đích: Tìm ra những điểm mạnh, điểm yếu trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng để có biện pháp điều chỉnh cho kịp thời, đúng quy trình, quy định.

- Chỉ tiêu: 100% các loại kế hoạch, hồ sơ tiếp công dân, sổ theo dõi đơn thư khiếu nại, tố cáo.

- Biện pháp: Sử dụng tối đa các đồng chí cán bộ quản lý và Ban TTND.

6. Kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường

- Mục đích: Giúp cho Hiệu trưởng thực hiện tốt việc triển khai các văn bản chỉ đạo, việc xây dựng các quy chế và thực hiện tốt dân chủ trong quản lý và điều hành.

- Chỉ tiêu: 100% các loại quyết định và quy chế thực hiện dân chủ trong nhà trường.

- Biện pháp: Sử dụng tối đa các đồng chí cán bộ quản lý và Ban TTND.

7. Kiểm tra các chuyên đề khác của nhà trường:

- Kiểm tra công tác phổ cập giáo dục cho trẻ 5 tuổi

- Kiểm tra chăm sóc - nuôi dưỡng - giáo dục trẻ

- Kiểm tra hoạt động chuyên môn và chất lượng giảng dạy

- Kiểm tra công tác chủ nhiệm lớp hồ sơ, sổ ..

- Kiểm tra việc quản lý và sử dụng thiết bị giáo dục - đồ dùng - đồ chơi.

- Vệ sinh an toàn thực phẩm, bếp ăn bán trú

          IV. Tổ chức thực hiện

Ban kiểm tra nội bộ xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ đảm bảo phù hợp với sự chỉ đạo chung của ngành và tình hình thực tế của nhà trường, nhằm giúp cho các cá nhân trong nhà trường thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của năm học nhằm góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ của nhà trường.

Hàng tháng, Hiệu trưởng phải đưa nội dung đánh giá công tác kiểm tra nội bộ và chương trình công tác, đồng thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường.

 Cuối học kỳ và cuối năm học, Hiệu trưởn báo cáo kết quả công tác KTNB về phòng GD&ĐT đúng thời gian quy định.

            Trên đây là kế hoạch kiểm tra nội bộ của trường mầm non Hương Lâm năm học 2022 - 2023./.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (để báo cáo);

- Các Phó hiệu trưởng;

- Các tổ trưởng

- Các thành viên Ban KTNB;    

- Lưu hồ sơ nhà trường;

                       HIỆU TRƯỞNG

 

 

                  

                     Nguyễn Thị Hoa

 

 

 

 

 

V. Lịch triển khai thực hiện kế hoạch công tác kiểm tra nội bộ cụ thể như sau:

 

Dự kiến thời gian tiến hành kiểm tra

Nội dung kiểm tra

Đối tượng kiểm tra

Hìnhthức kiểm tra (biện pháp kiểm tra)

Người kiểm tra

Tuần 1 tháng 10/2022

Kiểm tra thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục.

 

Hiệu trưởng

Kiểm tra kế hoạch tuyển sinh, số trẻ, số lớp

Đinh Thị Nga

Tuần 2 tháng 10/2022

Kiểm tra công tác phổ cập giáo dục cho trẻ 5 tuổi.

 

PHT phụ trách công tác phổ cập

Kiểm tra trực tiếp số trẻ trong độ tuổi ra lớp, sổ theo dõi chuyển đi, chuyển đến

Nguyễn  Thị Hoa

Tuần 1 tháng 11/2022

Kiểm tra Vệ sinh an toàn thực phẩm

Nhà  bếp

Kiểm tra trực tiếp các hoạt động của nhà bếp (thực đơn, giao nhận thực phẩm, quy trình chế biến món ăn…)

Đinh Thị Liên

Tuần 2 tháng 11/2022

Kiểm tra giao nhận thực phẩm

Cô nuôi dưỡng

Kiểm tra trực tiếp khâu giao nhận thực phẩm

Đinh Thị Liên

 

Tuần 4 tháng 11/2022

Kiểm tra chăm sóc - nuôi dưỡng - giáo dục trẻ

 

Phó hiệu trưởng phụ trách nuôi dưỡng

Kiểm tra trực tiếp hồ sơ sổ sách về công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ

Đinh Thị Nga

Tuần 2 tháng 12/2022

Kiểm tra Cơ sở vật chất kỹ thuật, thiết bị đồ dùng, đồ chơi

Phó hiệu trưởng phụ trách cơ sở vật chất

Kiểm tra hồ sơ, sổ sách lưu giữ.

Kiểm ra trực tiếp CSVC.

Ng Thị Hoa

Tuần 3 tháng 12/2022

Kiểm tra các tổ mẫu giáo, tổ nuôi dưỡng, tổ văn phòng

Tổ trưởng

CM

Kiểm tra kế hoạch hoạt động, biên bản họp của tổ

Ng Thị Hoa

Hà T Thu Hòa

Tuần  1

tháng 1/2023

Kiểm tra khâu chế biến món ăn

 

Cô Nuôi

Kiểm tra trực tiếp khâu chế biến món ăn

Đinh Thị Liên

Đinh Thị Nga

 Tuần  1tháng 1/2023

Kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ trong trường học.

Hiệu trưởng

Kiểm tra triển khai và tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường

Đinh Thị Nga

Tuần 2 tháng 2/2023

Kiểm tra công tác y tế học đường- An toàn trường học

Đinh Thị Liên

Kiểm tra hồ sơ sổ sách về công tác quản lý sức khỏe học sinh, vệ sinh học đường, vệ sinh nước-thực phẩm

 Ng Thị Hoa

Đinh Thị Nga

Tuần 2 tháng 2/2023

Kiểm tra khâu chia thực phẩm chín

Cô Nuôi

Kiểm tra trực tiếp khâu chia thực phẩm chín

Đinh Thị Liên

Tuần 1 tháng 3/2023

Kiểm tra phòng chống tham nhũng, tiếp công dân

Hiệu trưởng

Kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, công tác tiếp công dân

Đinh Thị Nga

Tuần 4 tháng 3/2023

Kiểm tra hoạt động chuyên môn và chất lượng giảng dạy.

Tổ chuyên môn

Kiểm tra hoạt động chuyên môn của các khối

Ng Thị Hoa

Hà T Thu Hòa

Tuần 1 tháng 4/2023

Kiểm tra Quản lý và sử dụng thiết bị giáo dục, đồ dùng, đồ chơi

PHT phụ trách Đồ dùng

Kiểm tra công tác quản lý và sử dụng các thiết bị giáo dục

Đinh Thị Nga

Tuần 3 tháng 4/2023

Kiểm tra chế biến món ăn

 

Cô nuôi

Kiểm tra trực tiếp công tác phối hợp dây truyền chế biến món ăn

Đinh Thị Liên

Đinh Thị Nga

Tuần 4

4/2023

Kiểm tra công tác KĐCL

Đinh Thị Liên

Báo cáo, MH minh chứng

Ng Thị Hoa

 

 

5

 

 

 

 


Tác giả: Trường Mầm non Hương Lâm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 11
Tháng 12 : 11